NIKE CHINA | Road To Rio 2016

Chinese athletes preparing for the Rio Olympics 2016.
Su Bing Tian, Zhang Guo Wei, Zhou Qi, Li Dong Na, Zhang Shui, Yi Jian Lian, 4x100m Relay Team.

basket 1
basket 2
running 1
running 2
running 3
high jump1
high jump2
running1
running2
tennis1
basketball3
high jump3
basketball4
basketball5
tennis2
basketball6
basketball7
basketball8
christy1
tennis3
basketball10
basketball9
football1
football2
highjump4
highjump5
running3
basketball11
football3
christy2
basketball12
running4
highjump6
footbasll3
footbasll4
tennis4
tennis5
tennis5
christy3
basketball13