Shenzhen, China.

drying_shit4 dryfishplusshit dryfish2

shenzhen1